Mesleki ve Çevresel Hastalıklar
20 Ocak 2022

1.jpeg
MESLEK HASTALIĞI ŞÜPHESİ İLE HASTANEMİZE BAŞVURU YOLLARI VE ŞEKİLLERİ

   Hastalarımız meslek hastalığı şüphesi ile herhangi bir yerden sevk almadan araştırılmak üzere hastanemize başvuru şekilleri aşağıdaki gibidir;
* Kendi istek ve arzuları ile direk hastanemize başvuru,
* Meslek hastalığından şüphelenen işyeri hekimi sevki ile,
* Herhangi bir diğer hekimin sevki ve önerisi ile,
* Sosyal Güvenlik Kurumu sevki ile,
* İş Mahkemelerinin sevki ile,
hastanemize başvurma ve meslek hastalığının araştırılmasını isteme hakkına sahiptir.

meslek hastalıkları servisi ve sağlık kurulu (11).jpeg

 

  Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi amacı ile hastanemize başvurmak isteyen sigortalıların izleyecekleri resmi yol ise aşağıdaki gibidir;

 SİGORTALININ MESLEK HASTALIĞI ŞÜPHESİYLE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE BAŞVURMASI

* Sigortalı, meslek hastalığı şüphesi ile en son çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracak ve işlemler söz konusu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezince takip edilecektir.
* Yapılan başvuru sonucu, meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık hizmet sunucularına sevk işlemleri gerçekleştirilecektir.
* Sigortalıların sağlık hizmet sunucularından alınmış meslek hastalığı şüphesi bulunduğuna dair bir raporu olup olmadığına bakılmaksızın, meslek hastalığı tespitine yönelik sevk talepleri görevlendirilen sosyal güvenlik merkezlerince kabul edilecektir.

SİGORTALI İÇİN MALULLÜK SEVK TALEBİ

    Sevk İşlemlerinde aşağıdaki yazı örnekleri kullanılacaktır.

 

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANININ TESPİTİNDE ESAS ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORLARININ DÜZENLENMESİ İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI

* Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri
* Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
* Devlet Üniversite Hastaneleri

     Sigortalıların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezince usulüne uygun sevk işlemi yapılmadan kendilerince sağlık kurumlarından aldıkları raporlara itibar edilmeyecek ve bunların yeniden sevk işlemi yapılarak, alacakları yeni sağlık kurulu raporları Kurumun ilgili sağlık kurulunca değerlendirilecektir.

     Sigortalıların yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucuları tarafından sevk talep tarihinden en fazla 6 ay öncesine kadar düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının bulunması halinde, meslekte kazanma gücü kaybı tespitine yönelik talepleri kabul edilecek, tekrar ikinci bir sağlık kurulu raporu alınması için sağlık hizmet sunucusuna sevk işlemi yapılmayacaktır.

DOSYALARIN GÖNDERİLMESİ

     Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) Hizmet akdi işe bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
(b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adıne ve hesabına bağımsız çalışanlardan

bentleri kapsamındaki sigortalıların müracaatları sonucunda düzenlenen dosyalar;
Bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından ilgili Kurum sağlık kuruluna gönderilecektir.
(c) bendi kapsamındali; Kamu personeli 
ile hak sahibi çocuklarının dosyaları

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünce (Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı)Kurum sağlık kurulunda değerlendirilmek üzere Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) gönderilecektir.

MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ

     SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510

   Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunu; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu, bu raporun dayanağı ve diğer tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edilecektir.

MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRESİ

     Kurum sağlık kurulunca hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi durumunda işverene kabul tarihi itibari ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile meslek hastalığı bildiriminde bulunulması hususu yazılı olarak tebliğ edilecektir.

    Tebligatın işverence tebellüğ edildiği tarih meslek hastalığının işverence öğrenildiği tarih olarak kabul edilecek ve bu tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde bildirim yapması istenecektir. İş kazası meslek hastalığı bildirim formu kuruma elektronik ortamda göderilecektir.

KURUM SAĞLIK KURULU KARARLARINA İTİRAZ

    Kurum sağlık kurullarınca verilen çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit kararlarına itiraz olması halinde, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun itiraz mercii olduğu konusunda ilgililere bilgi verilerek, talep edilmesi halinde buna ilişkin dilekçe ile birlikte dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iletilmek üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Maluliyet ve Sağlık Kıurulları Daire Başkanlığına) gönderilecektir.